Język angielski

Przejdź do strony: Język angielski

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego: ,,Focus – Spring 2019

17 marca 2019 roku uczniowie z klasy 7. i 8. szkoły podstawowej po raz pierwszy w naszej szkole brali udział w konkursie ,,Focus”. Sprawdzał on wiedzę w zakresie znajomości zagadnień gramatyczno-leksykalnych i umiejętności językowych, a także znajomość wybranych zagadnień dotyczących krajów anglojęzycznych. W zeszłym roku uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat Kanady.

Możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami naszych uczniów. Dwóch z nich z klasy 8. zajęło miejsce pierwsze i trzecie w swojej kategorii wiekowej.

W tym roku również młodsi uczniowie będą mogli się wykazać swoją wiedzą z języka angielskiego, ponieważ szkoła z wielką chęcią będzie brać udział w konkursie ,,Focus” w roku szkolnym 2019/2020.

Olimpiada Języka Angielskiego

Przez osiem lat Społeczne Gimnazjum nr 2 w Poznaniu brało udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Przez dwa ostatnie lata dołączyła Społeczna Szkoła Podstawowa – klasy 7. i 8. Konkurs ten był trzyetapowy. Składał się z części pisemnej (test gramatyczno-leksykalny), a następnie części praktycznej. Zadaniem uczniów było nagranie krótkiego filmu na zadany temat oraz wykonanie testu online. Etap trzeci to test online oraz rozmowa na tematy ogólne i kulturowe z komisją egzaminacyjną. Szkoła jest dumna, że nasi uczniowie są finalistami oraz laureatami tego trudnego konkursu.

Ze względu na reformę OJAG została została zastąpiona przez Olimpiadę Języka Angielskiego dla Juniorów i Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 będzie brała w niej udział od roku szkolnego 2019/20.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Co roku nasza szkoła bierze udział w Konkursie Wojewódzkim organizowanym przez Kuratorium Oświaty.

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Uprawnienia laureata o zasięgu wojewódzkim obejmują: przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego równoznaczne z uzyskaniem z tego egzaminu najwyższego wyniku oraz otrzymanie najwyższej oceny rocznej, czyli celującej.

W ubiegłym roku nasza szkoła odnotowała aż sześć osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego, a następnie pięć do etapu wojewódzkiego – lauretkami zostały trzy uczennice, a dwóch uczniów uzyskało tytuł finalisty.

Przejdź do strony: Wyjazdy
Przejdź do strony: Aktualności