Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Koła należy m. in.:
- kontrolowanie całokształtu działalności Koła,
- występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi w przeprowadzonych kontroli,
- zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Koła,
- przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków Koła lub wnioskowanych przez Zarząd Koła,
- przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła.
Praca w Komisji Rewizyjnej jest pracą społeczną na rzecz społeczności szkolnej.