Opieka specjalistów

Misją Społecznej  Dwójki jest stworzenie miejsca serdecznego, przyjaznego, otwartego i wspierającego uczniów i ich rodziny, w której pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Najwyższą jakość naszej pracy gwarantuje wszechstronnie wykwalifikowana kadra:

 • psycholog pani Adrianna Garczyńska
 • psycholog pani Katarzyna Zadka
 • psycholog pani Agnieszka Pachela
 • pedagog pani Grażyna Czarnecka Pospieszny, która jest także doradcą zawodowym i terapeutą pedagogicznym (prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
 • pedagog specjalny pani Monika Kędzierska
 • pedagog terapeutyczny pani Renata Dróżdż-Gielnik
 • logopeda pani Ewa Matuszczak-Garbowska
 • rewalidacja pani Katarzyna Majewska
 • neurologopeda pani Monika Głowacka
 • pedagog terapeutyczny pani

Panie pozostają codziennie  do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli, wypełniając swoje zadania w kontakcie indywidulnym i grupowym, w szczególności w zakresie:

 • pomocy w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, z uwzględnieniem ich sytuacji wychowawczej i społecznej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 i innymi specjalistami,
 • działań związanych z  dbałością o satysfakcjonujący, zdrowy styl życia, w tym szczególnie: profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie różnym  formom przemocy, a także wprowadzanie i ćwiczenie sposobów komunikacji bez przemocy,
 • uczestniczenia w działaniach mediacyjnych interwencyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia uczniów, gromadzeniem i diagnozowaniem zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej uczniów,
  • wspierania rodziców i nauczycieli we wszelkich działaniach dotyczących rozpoznawania indywidualnych i grupowych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron lub ewentualnych trudności.

Oferta wsparcia psychologicznego w roku szkolnym 2022/2023

 • program rozwijający kompetencje emocjonalne i społeczne dla klas I - III – z wykorzystaniem cyklu opowieści w oparciu o Porozumienie bez Przemocy
 • trening uważności i praca z ciałem (budowanie wglądu, samoświadomości i autoregulacji u dziecka)
 • warsztaty rozwiązywania konfliktów w grupie metodą SNO – Mini Mediacje rówieśnicze
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (małe grupy socjoterapeutyczne)
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci (w zależności od potrzeb – indywidualnie i w małych grupach)
 • zajęcia antydyskryminacyjne i przeciwdziałające wykluczeniu w grupie – rozwijanie empatii i współodpowiedzialności za relacje w grupach klasowych i międzyklasowych
 • wsparcie indywidualne dziecka w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi
 • warsztaty dla Rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze oraz warsztaty rozwiązywania konfliktów metodą MINI MEDIACJI z i między dziećmi