Zarząd wybierany jest co trzy lata spośród członków STO na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Do zakresu działań Zarządu Koła w należy m. in.:
- realizacja celów statutowych w zakresie nadzoru administracyjnego i finansowego działalności Koła,
- opracowywanie sprawozdań finansowych,
- zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bieżące monitorowanie jego realizacji przez Dyrektora szkoły,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Dyrektorem prowadzonej szkoły,
- składanie sprawozdań z działalności Koła,
- uchwalanie regulaminów i uchwał oraz nadzór nad ich wykonaniem.

Poza tym Zarząd dba o kondycję finansową szkoły, pozyskuje środki zewnętrzne, współpracuje przyinwestycjach i koncepcjach remontowych. Zarząd Koła w porozumieniu z Dyrektorem szkoły ustala strategię i kierunki działalności szkoły, a także monitoruje realizację działań. Zarząd wybierany jest co trzy lata spośród członków STO na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Praca w Zarządzie jest pracą społeczną na rzecz społeczności szkolnej.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu

Os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań
nr KRS 0000057301
zarzad.skt24@spolecznadwojka.pl

Zachęcamy Rodziców i Nauczycieli do przystąpienia do Naszego Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 w Poznaniu lub przedłużenia członkostwa.

Nowi członkowie mogą zapisać się do Koła, wypełniając deklarację członkowską wyłącznie na stronie STO:

PORTAL CZŁONKOWSKI

oraz opłacić składkę członkowską. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia na członka STO następuje w sposób określony statutem, na podstawie uchwały Zarządu Koła. Uchwała winna być podjęta w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2023/2024 wynosi 74,00 zł.  Wszystkich obecnych członków Koła prosimy o opłacenie rocznej składki do 30 listopada 2023 r. na konto STO.

DANE DO WPŁAT:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa

nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849

W tytule przelewu prosimy wpisać numer naszego koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność  SKT nr 24, Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską 2023/24”.

Opłaty za składkę członkowską wkrótce można będzie dokonywać także przez portal członkowski.