21 maja 2020

Procedura obowiązująca w Naszej szkole w związku z uruchomieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 25 maja 2020 roku.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentem.

Co jest ważne!

Przed przyjściem do szkoły:

1.       Wypełnić i wydrukować Oświadczenia, stanowiące Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2. Wzory oświadczeń będą również dostępne wydrukowane przed szkołą.

2.       Poinformować o przyprowadzeniu dziecka do szkoły od kolejnego tygodnia minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem (na liście dzieci uczęszczających do szkoły od 25 maja br. są uczniowie, których rodzice zaznaczyli w ankiecie „TAK”). Zgłoszenie odbywa się e-mailowo na adres sekretariat@spolecznadwojka.pl (sekretariat musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia).

3.       Przygotować materiały, podręczniki dla dzieci, które od poniedziałku przychodzą do szkoły.

4.       W miarę możliwości przygotować dziecku komputer/tablet ze słuchawkami do uczestniczenia w zajęciach ze swoją klasą.

5.       Przygotować prowiant i napój w bidonie lub butelce, które należy opisać. Wykupić obiad na dany dzień w firmie Spec-Dieta (należy doliczyć 1,50 za pojemnik jednorazowy). Telefon do firmy cateringowej 691 493 781. Obiady będą dostarczane do szkoły ok. 12.30.

6.       Porozmawiać z dzieckiem o podstawowych zasadach higieny, z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie. Porozmawiać o tym, że w szkole będzie musiało utrzymywać dystans pomiędzy kolegami czy koleżankami (minimum 1,5 metra).

7.       Przed przyjściem do szkoły zmierzyć dziecku temperaturę.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły i odbiór dziecka:

1.       Zachować 2 metry odstępu pomiędzy osobami przyprowadzającymi dzieci do szkoły.

2.       Wejść do przedsionka szkoły i przekazać pracownikowi oświadczenia.

3.       Poczekać na zmierzenie temperatury dziecku. W przypadku temperatury poniżej 37 stopni  uczeń dezynfekuje ręce i wchodzi do szkoły, gdzie czeka na niego nauczyciel. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły.

4.       Przyprowadzanie dzieci do szkoły odbywa się w godzinach 7.00 – 9.00.

5.       Odbiór dzieci ze szkoły odbywa się w godzinach 15.00 – 16.30.

 

Organizacja zajęć:

1. Uczeń biorący udział w zajęciach korzysta z własnego komputera/tableta, do którego obowiązkowo powinny zostać dołączone słuchawki.

2.  W przypadku braku własnego sprzętu lub braku możliwości połączenia się z wychowawcą klasy uczeń będzie miał możliwość dołączenia do zajęć nauczyciela z danego poziomu edukacyjnego lub będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania zadań zamieszczonych na Classroom przy pomocy nauczyciela opiekującego się daną grupą.

3.  Wszystkie materiały potrzebne do realizacji zajęć uczeń przynosi z domu.

4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.