Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu. Data publikacji: 20 marca 2019 roku

Pobierz

 

 WYCIĄG Z REGULAMINU

 1. Terminy zapisów do szkoły   

      1) Do oddziału przedszkolnego i klasy 1 szkoły podstawowej (7 – latki i 6-latki zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami) najpóźniej do 12 marca 2019 roku.
      2) Do pozostałych klas szkoły podstawowej w przypadku wolnych miejsc, zapisy odbywają się przez cały rok.
      3) Szkoła zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zapisów, o których mowa w pkt.1.

 2. Spotkania rekrutacyjne

      1) Spotkania rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klas 1 odbywają się w soboty, w styczniu, lutym,
          marcu 2019 roku.
      2) Spotkania rekrutacyjne do pozostałych klas odbywają sięw ramach potrzeb, przez cały rok.
      3) Na spotkania rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klas 1 szkoły podstawowej w ww. terminach
          umawiane są dzieci, w grupach, które powinny liczyć maksymalnie 15 osób.
      4) Kolejność zgłoszeń na spotkania rekrutacyjnenie nie ma wpływu na przyjęcie dziecka.
      5) Na spotkanie rekrutacyjne prosimy umawiać się telefonicznie, w sekretariacie: tel. 61 82063 01.
      6) Prosimy o przyniesienie na ww. spotkanie aktu urodzenia dziecka, adresu e-mail oraz nr PESEL dziecka,
         a także adresu i numeru szkoły rejonowej i posiadanych ewentualnie opinii z przedszkola, wyników wcześniej
         wykonanych badań psychologiczno-pedagogicznych.
      7) Zarząd i dyrekcja szkoły odbywają indywidualne spotkania z rodzicami dzieci aplikujących do oddziału
          przedszkolnego i klas pierwszych szkoły podstawowej w terminach popołudniowych w dni robocze w okresie,
          o którym mowa w ust. 2 pkt 1, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na spotkanie.

 3. Ogłoszenie listy przyjętych

       1) Ogłoszenie listy przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy 1 szkoły podstawowej nastąpi do 
           30 marca 2019 roku.
       2) Decyzję o przyjęciu danego dziecka do szkoły, podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie: dyrekcja,  
           wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny, przedstawiciel Zarządu SKT nr 24 STO.
       3) Listy przyjętych dzieci/uczniów, na których znajdą się przypisane do dziecka/ucznia kody, 
           zostaną wywieszone w szkole na drzwiach wejściowych do godz. 15.00 w terminie o którym mowa
           w ust 3  pkt 1 i będą dostępne na stronieinternetowej szkoły.

4. Kryteria przyjęć

        1) Zasadą jest, iż do naszej szkoły przyjmowane są dzieci z szeroko rozumianą normą intelektualną,  
            emocjonalną i społeczną.
        2) W związku z powyższym do klas 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych przyjmowane są dzieci ze średnią 
           wynikóww nauce przynajmniej 4,00 i oceną z zachowania przynajmniej dobrą (oceny te muszą
           mieć odzwierciedlenie na świadectwie kończącym klasę programowo niższą).
        3) W przypadku kandydatów do oddziału przedszkolnego i wszystkich klas pierwszych, decyzja o 
          ewentualnymprzyjęciu dziecka do szkoły zostaje podjęta dopiero po spotkaniach rekrutacyjnychwszystkich 
          dzieci, gdyż szkoła wybiera kandydatów, którzy wypadli relatywnie najlepiejpod względem osiągniętej
          dojrzałości emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.
      4) Pierwszeństwo w naborze ma rodzeństwo uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. 
          Raczyńskiego STO w Poznaniu oraz dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Społecznej Szkoły 
          Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu, o ile spełniają kryteria wymienione
          w ust. 4 pkt 3.

5. Tryb odwoławczy

       1) Rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo odwołać się pisemnie od decyzji KomisjiRekrutacyjnej, do organu 
           prowadzącego Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu -Zarządu
           SKT nr 24 STO, w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia listy przyjętych, po przez złożenie ww. odwołania
           w sekretariacie szkoły. O prawidłowym terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do sekretariatu
           szkoły.

6. Podpisanie umowy

      
1) Po ogłoszeniu listy przyjętych rodzice w terminie 5 dni roboczych zobowiązani są do podpisania umowy
          w sekretariacie, stanowiącej Załącznik do niniejszego regulaminu.
       2) Również w ciągu tych samych 5 dni rodzice są zobowiązani wpłacić kwotę wpisowego, stanowiąca 3 
          krotność kwoty pełnego czesnego.
       3) W przypadku niepodpisania umowy lub niezapłacenia wpisowego w powyższych terminach, dziecko jest 
           skreślane z listy przyjętych, a w to miejsce zostaje wpisane dziecko z listy rezerwowej.
       4) Szkoła zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminów rekrutacji lub zrobienia dodatkowego naboru.

 

Regulamin rekrutacji - pobierz